Telefon
WhatsApp
Keşan Belediye Meclisi'nde biri hariç tüm kararlar oybirliğiyle

 

Keşan Belediye Meclisi'nin 2024 Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 6 Haziran 2024 Perşembe günü gerçekleştirildi.

Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda saat 15.00'de başlayan toplantıya, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan başkanlık yaptı.

Toplantının gündem maddelerine geçilmeden önce, gündem dışı olarak gelen maddelerin gündeme alınması görüşüldü. Maddeler oy birliği ile mecliste görüşülmek üzere gündeme dahil edildi. Daha sonra olağan gündem akışı ile maddelerin görüşülmesine geçildi.

Toplantının ilk maddesi, Keşan Belediyesi’nin birikmiş borçlarının ödenmesinde kullanılmak üzere; 15.000.000,00 TL (Onbeşmilyon Türk Lirası) ana para ve işlem yapacak olan bankanın uygulayacağı faiz tutarı ile kamu ya da özel bir bankadan 15.000.000,00TL 36 ay vadeli kredi kullanılması  için  Belediye  Başkanı  Mehmet  Özcan'a  yetki  verilmesi, kullanılacak olan 15.000.000,00 TL (Onbeşmilyon Türk Lirası) kredi için, İller Bankası'ndan (İlbank A.Ş.) ana para ile hesaplanacak faiz tutarı kadar teminat mektubu alınması amacıyla Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a yetki verilmesinin Meclis tarafından görüşülmesi oldu. Meclis oylamasına sunulan ilk madde oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde, mülkiyeti belediyeye ait olan ve belediye meclisi kararları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz tahsisleri yapılan taşınmazların belediyenin devlete ait vergi borçlarına mahsuben, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun'un geçici 8. maddesine göre kurulacak komisyon tarafından takdir edilecek değer üzerinden, İlgili Bakanlığın onayı ile Hazine adına takyidatsız olarak tescil edilmesi yetkisinin Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a verilmesiydi. Oylamaya sunulan madde oy birliği ile kabul edildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 38/g ve 75/a madde hükümlerine göre, diğer mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşları ile ortak hizmet işbirliği projeleri kapsamında protokol düzenlemek, imzalamak ve protokolle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Mehmet Özcan’a tam yetki verilmesine ilişkin madde oy birliği ile kabul edildi.

Toplantının 4. maddesi olan “Belediyemiz ve Keşan Kaymakamlığı arasında 04.08.2023 tarihinde yapılan protokol ile 10 yıllığına 03.08.2033 tarihine kadar kiralanan İlçemiz Mecidiye Köyü, Harmantepe Mevkiinde bulunan mülkiyeti hazineye ait 766 parsel numaralı taşınmazın protokole ekli krokide yerleri işaretli 2.187,00 m2’lik kısmına 60 adet şezlong, 3'er m2'lik 10 adet WC, 3'er m2'lik 10 adet giyinme kabini, 3'er m2'lik 10 adet duş kabini ve 6'şar m2'lik 5 adet büfe alanının; 03.08.2033 tarihine kadar kiralama ihalesine çıkartılması” konusu ise AK Parti ve MHP’lü üyelerin red, CHP’li üyelerin kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantının 5. maddesinde “Keşan Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 02/05/2024 tarih ve E.2024050211453717391 sayılı yazısına ve İdaremiz ile Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan EDS’ye (Elektronik Denetleme Sistemi) ilişkin protokole esas 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek-16.maddesinin uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların 11. Maddesinin 2. Bendi kapsamında; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (a) ve (b) bentleri gereğince, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne hibe edilmek üzere araç alımı ya da araç bedelinin nakdi yardım olarak Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne aktarılması, yapılacak yardımın KDV ve ÖTV muafiyetlerden ayrı kalan kısmının ödenmesi” oy birliği ile kabul edildi.

TOPLU ULAŞIM TARİFELERİ GÜNCELLENDİ

S.S.25 No.lu Keşan Şehiriçi Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin, ücret tarifelerine zam taleplerine ait komisyon raporu Meclis tarafından görüşüldü. Sivil ücreti 15 liradan 20 liraya çıkarken, öğrenci ücretleri ise 10 lira olarak kaldı.

S.S.129 No.lu Paşayiğit Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin, ücret tarifelerine zam taleplerine ait komisyon raporu Meclis tarafından görüşüldü. Sivil ücretleri 30 lira olarak belirlenirken, öğrenci ücretleri ise değiştirilmeden 16 lira olarak oybirliği ile kabul edildi.

S.S.99 No.lu Öz İzzetiye Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin, ücret tarifelerine zam taleplerine ait komisyon raporu da onaylanarak sivil ücret tarifesi 20, öğrenci ücreti ise 10 lira olarak oybirliği ile kabul edildi.

Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi alanının halk pazarının kurulduğu gün hariç olmak üzere ücretli parkomat alanı olarak kullanılması Mayıs ayı Belediye Meclisi’nde kabul edilmiş ve fiyat tarifesinin belirlenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmişti. Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna göre ücret tarifeleri 0-30 dakika ücretsiz, 30 dakika - 1 saat arası 25 TL, 1-2 saat arası 30 TL, 2-4 saat arası 35 TL, 4-6 saat arası 40 TL, 6-8 saat arası 45 TL ve gün boyu 50 TL olması; bunun yanında kompleks içerisindeki iş yerlerine sadece malzeme indirme amacıyla gelen araçlara 0-1 saat arası ücretsiz olması oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 10. maddesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği, İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu üye sayısı ve görev süresinin belirlenmesi ile üye seçiminin Meclis tarafından yapılması görüşüldü. Mecliste yapılan görüşmeler ile CHP’den Coşkun Düdük, Hüseyin Yavaş, AK Parti’den Zafer Tınmaz oybirliği ile komisyon üyeliklerine seçildi.

Zabıta Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuruda bulunan Zehra Poyraz Karadaş’ın, İzzetiye Mah. Zahireciler Cad. No: 54/2A adresinde bulunan işyerinin, içkili yerler bölgesine alınması talebi, oybirliği ile İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu’na havale edildi.

12. gündem maddesinde Keşan Belediyesi iştirakleri olan Keşan Belediyesi Personel Ltd. Şti. ile Keşan Kent Hizmetleri San. ve Tic. Ltd.Şti.'nin, 2024 yılında yapacakları bütün genel kurul toplantılarında Belediyeyi temsilen, Belediye Başkanı Mehmet Özcan’ın görevlendirilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Keşan Belediyesi iştiraki olan Keşan Kent Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne, Müdür olarak Keşan Belediyesinin atanması ve Belediyeyi temsil etmek üzere müdür ataması/görevlendirilmesi yapılması görüşülerek, yapılan oylama ile Serdar Derya müdür olarak görevlendirildi.

14. gündem maddesi, “Belediyemiz Ticari Hatlı Minibüs Yönetmeliği 22. maddesi 6. fıkrası içerisinde geçen ‘değiştirilecek araç, bu yönetmelik hükümlerine haiz ise encümen kararı ile araç değiştirebilirler’ cümlesinin; uygulamada yaşanan zorluklardan dolayı yönetmelikten çıkartılarak, Belediye Başkanlığımızın 31.05.2024 gün ve 66511 sayılı yazısında belirtilen paragrafın, yönetmeliğin 22. maddesi içerisine 8.f ıkra olarak eklenmesi.” Konusuydu, madde oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 15. maddesinde Keşan ve mücavir alanlarında kullanılmakta olan içme ve kullanma suyu ücret tarifelerinin, artan maliyetler dolayısı ile yeniden güncellenmesi konusu, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU’NA HAVALE EDİLEN KONULAR:

Gündemin ilerleyen maddelerinde,

Yeni Mescit Mahallesi Muhtarlığından gelen, Yeni Mescit Mahallesi adının Yörük Mahallesi olarak değiştirilmesi talebi,

Yeni Mescit Mahallesi, 136 ada 39 numaralı parselin park olan fonksiyonunun kaldırılması talebi,

Aşağı Zaferiye Mahallesi, 924 ada 8 numaralı parselin park alanında kalan kısmı için takas talebi,

Yukarı Zaferiye Mahallesi, 1268 ada, 17 numaralı parsel için fonksiyon değişikliğine ilişkin plan değişikliği talebi,

Keşan Merkez 1. Etap Blok Yapı Nizamına İlişkin Plan Notu ve Uygulama İmar Planı Değişikliği,

Keşan (Edirne) Kuzey-Batı ve Güney Bölgeleri 3. Etap Küçük Sanayi Alanları Plan Notu ve Uygulama İmar Planı Değişikliği,

İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na sevk edildi.

22. gündem maddesinde ise Mustafa Başar Engin’in Belediyeye verdiği dilekçe ile bağışta bulunma isteği, oybirliği ile kabul edildi.

Bunun ardından, gündeme sonradan eklenen madeler görüşüldü:

İlk gündem dışı maddede, Mülkiyeti belediyeye ait olan bazı taşınmazların, Belediyemizin ve %100 hissesi Keşan Belediyesine ait olan, Keşan Belediyesi Personel Ltd. Şti.’nin devlete ait vergi borçlarına mahsuben, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun'un geçici 8. maddesine göre kurulacak komisyon tarafından takdir edilecek değer üzerinden, İlgili Bakanlığın onayı ile Hazine adına takyidatsız olarak tescil edilmesi yetkisi, Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a oybirliği ile verildi.

Meclisin gündem dışı olarak görüştüğü ikinci madde, “Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzün 05.06.2024 gün ve 66782 sayılı yazılarına istinaden; 5481144800 vergi no.lu Keşan Belediyesi Personel Ltd. Şti.’nin vergi borçlarının 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki kanunun 48. Maddesine göre tescil ve taksitlendirme yapabilmek amacı ile Yukarı Zaferiye Mahallesi 1320 ada 1 parselde kayıtlı iki katlı betonarme spor tesisi bulunan 6.650,15 m2 yüzölçümlü taşınmazın teminat gösterilmesi için Belediye Başkanı Mehmet Özcan’a yetki verilmesi” konusu idi. Madde oybirliği ile kabul edildi.

Son olarak, Belediye Meclisi’nin 2024 yılı tatil ayının Ağustos ayı olması oybirliği ile kabul edildi.

KALFALAR: "ÇOCUKLARIMIZIN OKULA DEVAM ETMESİ İÇİN KOMİSYON KURULSUN"

Gündem maddelerinin görüşmesinin ardından dilek ve temennilere geçildi. Söz alan Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar, İnönü İlk Okulu ile ilgili konuştu. İnşa edilecek okulun çok amaçlı olması gerektiğine vurgu yapan Kalfalar “Çocuklarımıza burada eğitim verelim. Sabah kahvaltısı ve öğlen yemek de vererek çocuklarımızı okula ısındırabiliriz. 11-24 yaş arasında 1453 çocuğumuz var, devamsızlığımız ise çok yüksek. Keşan halkının eğitime çok büyük önem verdiğini biliyorum. Benim ricam bununla ilgili bir komisyon kurulmasıdır. Mutfak olduğu gibi yatakhane de olabilir; çünkü ailelerimizin çocukları mevsimlik işlerde çalışıyorlar. Çocuklarımızın okula devam etmesi açısında bunun önemli olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Keşan Belediye Meclisi’nin bir sonraki toplantısı, 11 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 15.00’te yapılacak.

Haber Yazı Detay Alt Kısım Reklam Alanı 728x90

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!